Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Goltech s.r.o.

I. ČASŤ

SPOLOČNÉ ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Goltech s.r.o., so sídlom Úzka 271/19, 941 48 Podhájska, IČO: 51 748 444, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 45832/N, ako objednávateľom diela (ďalej len „Goltech“ alebo tiež „objednávateľ“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je zhotoviteľom diela podľa týchto VOP, od ktorej objednávateľ požaduje dodanie diela (ďalej len „zhotoviteľ“), na podklade rámcovej zmluvy o dielo, objednávky a/alebo osobitnej zmluvy o dielo, ako aj na podklade iného písomného, ústneho alebo konkludentného právneho úkonu.
 2. Právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa riadia týmito VOP a uzatvorenou zmluvou/objednávkou/iným právnym úkonom, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a zhotoviteľ si môžu v uzatvorenej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade vzájomných rozporov medzi takto uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody a/alebo zmluvy, resp. inej listiny. Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to aj napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. V prípade sporu o výklad uzatvorenej zmluvy a VOP platia vždy prednostne podmienky uzatvorenej zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre ich záväzkové vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v uzatvorenej zmluve/v inom dokumente, alebo v týchto VOP, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky ďalšie zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
 5. Všade tam, kde je v týchto VOP uvedený pojem „účastník/účastníci právneho vzťahu“, rozumie sa pod týmto pojmom objednávateľ a zhotoviteľ.
 6. Všade tam, kde je v týchto VOP použitý pojem „uzatvorená zmluva“, rozumie sa pod týmto pojmom akákoľvek rámcová zmluva o dielo, objednávka a/alebo osobitná zmluva o dielo, príp. iná dohoda, či už písomná, ústna alebo konkludentná, medzi účastníkmi právneho vzťahu.
 7. Objednávateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorá na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle požaduje vykonanie akéhokoľvek diela.
 8. Zhotoviteľom sa rozumie každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle povinnosť vykonať pre objednávateľa dielo.
 9. Všade tam, kde je v týchto VOP použitý pojem „pracovisko“, rozumie sa ním konkrétne miesto, v ktorom je dielo realizované.
 10. Predmetom uzatvorenej zmluvy, objednávky alebo inej formy prejavu vôle je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to za podmienok, v rozsahu, spôsobom a v lehote dojednanej v zmluve a/alebo objednávke alebo dojednanej inou vhodnou formou a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo od dodávateľa prevziať a zaplatiť mu zaň odmenu, v lehote a spôsobom dojednaným v zmluve, objednávke alebo v inej vhodnej forme.
 11. Z dôvodu právnej istoty sa poznamenáva, že všade tam, kde je v týchto VOP uvedené, že konkrétne podmienky právneho vzťahu medzi jeho účastníkmi budú upravené v zmluve, na tento účel sa za zmluvu považuje aj písomná alebo ústna objednávka alebo akýkoľvek iný písomný, ústny alebo konkludentný prejav vôle niektorého účastníka právneho vzťahu, z ktorého nepochybne vyplýva vôľa jedného účastníka vykonať dielo a vôľa druhého účastníka zaplatiť za toto dielo dohodnutú odmenu.
 12. Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť Goltech neuznáva všeobecné obchodné podmienky druhého účastníka právneho vzťahu založeného na základe zmluvy, objednávky alebo iného právneho úkonu, okrem prípadu a v rozsahu, v akom s nimi výslovne vyjadrila súhlas v písomnej forme. Na účely právnej istoty sa poznamenáva, že ústne, písomné alebo konkludentné potvrdenie akejkoľvek zmluvy, objednávky alebo iného dokumentu druhého účastníka právneho vzťahu spoločnosťou Goltech, alebo prevzatie diela, prác a/alebo služieb, resp. ich zaplatenie, nepredstavuje takýto súhlas.
 13. Pre platnosť úkonov zakladajúcich alebo modifikujúcich právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi nie je rozhodujúca ich forma, teda nemusia byť vykonané výlučne písomne, ale môžu byť tiež vykonané ústne alebo konkludentne; podstatná je pritom vôľa účastníka v čase, kedy úkon vykonal, pokiaľ takáto mohla byť známa druhému účastníkovi.
 14. V prípade, ak je na platnosť akéhokoľvek právneho úkonu podľa týchto VOP alebo podľa uzatvorenej zmluvy vyžadovaná písomná forma, táto sa považuje za zachovanú aj v prípade adresovania prejavu vôle druhému účastníkovi faxom alebo e-mailom na druhému účastníkovi známu adresu, alebo iným, medzi účastníkmi právneho vzťahu zaužívaným, spôsobom (napr. formou SMS).
 15. V prípade, ak je písomný prejav vôle adresovaný druhému účastníkovi poštovou prepravou, miestom doručovania zásielok (kontaktné miesto) je miesto, ktoré si účastníci určili v uzatvorenej zmluve, inak sa za takéto miesto považuje miesto sídla/miesto podnikania právnickej osoby alebo adresa trvalého bydliska fyzickej osoby.
 16. Účastníci sa dohodli, že všade tam, kde sa v týchto VOP hovorí o povinnosti účastníka nahradiť druhému účastníkovi vzniknutú škodu, myslí sa tým aj povinnosť nahradiť škodu, ktorá prevyšuje škodu, ktorú účastník v čase vzniku záväzkového vzťahu, ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti vyplývajúcej mu zo vzniknutého právneho vzťahu, nepredvídal, alebo ktorú nebolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase účastník poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti.

II. Spôsob uzatvorenia zmluvy

 1. Objednávateľ si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov so zhotoviteľom objednáva dielo prostredníctvom objednávky a/alebo uzavretím zmluvy o dielo, alebo rámcovej zmluvy. Objednávka je písomná, avšak na platné uzatvorenie postačuje aj ústna objednávka, ktorá je potvrdená druhým účastníkom písomne, ústne alebo konkludentne (začatím výkonu prác na diele). Lehota na potvrdenie objednávky druhým účastníkom je maximálne 5 kalendárnych dní od jej odoslania objednávateľom; po uplynutí uvedenej lehoty sa objednávka považuje za zaniknutú s účinkami od počiatku (ex tunc), ak nebolo dojednané inak.
 2. Písomná objednávka musí obsahovať:
  1. názov objednávateľa, IČO, sídlo
  2. dátum vystavenia,
  3. presnú špecifikáciu diela,
  4. termín ukončenia diela,
  5. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá objednávku vystavila.
 1. Pre vznik platného právneho vzťahu je rozhodujúce preukázateľné potvrdenie (akceptácia) objednávky zhotoviteľom spôsobom podľa bodu 2.1. tohto článku. Objednávka zaväzuje objednávateľa až po potvrdení jej akceptácie zo strany zhotoviteľa. Vo všeobecnosti platí, že nepotvrdená ponuka zhotoviteľa nie je pre objednávateľa záväzná.
 2. Zhotoviteľom potvrdená objednávka je pre účastníkov záväzná.
 3. Zhotoviteľ potvrdením objednávky spôsobom podľa bodu 2.1. tohto článku vyjadruje svoj súhlas so znením a obsahom VOP a zároveň vyhlasuje, že sa s týmito VOP v plnom rozsahu oboznámil.
 4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvorená zmluva, ako aj tieto VOP sú prepojené a zásadným spôsobom ovplyvňujú plnenie záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a objednávateľa voči jeho obchodným partnerom, a tiež berie na vedomie, že v rozsahu vzájomných práv a povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy a týchto VOP bude pre zhotoviteľa záväzným aj rozhodnutie obchodného partnera alebo jeho stavebného dozoru. Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že rozhodnutím obchodného partnera môžu byť ovplyvnené alebo stanovené práva oboch strán (objednávateľa aj zhotoviteľa), a to aj nad rámec ustanovení týchto VOP.

III. Práva a povinnosti účastníkov

 1. Stavebné výrobky a materiál
  1. Ak je s vykonávaním diela spojené aj dodanie materiálov na jeho vykonanie zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude používať len také výrobky a materiál, ktorý je v súlade s platnými STN a inými záväznými predpismi Slovenskej republiky, ako aj iného štátu, v ktorom sa dielo zhotovuje, vzťahujúcimi sa na dodávku materiálov. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela v zmysle objednávky a/alebo zmluvy len také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie diela, do ktorého budú výrobky zapracované, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v zmysle objednávky použiť len taký materiál, ktorý má všetky predpoklady na to, aby vyhovel kontrolným skúškam. V prípade, ak použitý materiál nevyhovie kontrolným skúškam, pričom toto spôsobí objednávateľovi škodu, má objednávateľ nárok na náhradu tejto škody v plnej výške a má tiež právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.
 2. Práva a povinnosti zhotoviteľa
  1. Zhotoviteľ je povinný vykonať na základe potvrdenej objednávky objednávateľa dielo v dohodnutom rozsahu, kvalite a termíne. Zhotoviteľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny za vykonané dielo od objednávateľa.
  2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác potrebných na vykonanie diela preveriť podklady poskytnuté objednávateľom, prípadne aj miesto plnenia a stavenisko/pracovisko a v prípade, že zistí vady, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie diela, upozorní na ne objednávateľa. Pokiaľ tak zhotoviteľ neučiní, má sa za to, že nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania diela si nemôže bez súhlasu objednávateľa uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom/pracoviskom a miestom vykonania diela, a mal možnosť upozorniť na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné nedostatky. Zároveň, v prípade opomenutia tejto povinnosti, zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré v dôsledku toho vzniknú. Všetky identifikované nedostatky, vady a/alebo riziká spojené s vykonaním diela zistené zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bezodkladne po ich zistení. Ak sú identifikované nedostatky zásadné a vykonanie diela za účastníkmi dohodnutých podmienok nie je pri identifikovaných nedostatkoch pre objednávateľa ekonomicky výhodné, má objednávateľ právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.
  3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a to za podmienok, v rozsahu, spôsobom a v lehote podľa uzatvorenej zmluvy a týchto VOP, pri dodržiavaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, ako aj iného štátu, v ktorom sa dielo zhotovuje, a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, uzatvorenou zmluvou a týmito VOP. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý na riadne vykonanie diela podľa uzatvorenej zmluvy.
  4. V prípade, ak zhotoviteľ pri realizácii diela používa nástroje a zariadenia patriace objednávateľovi, zodpovedá v plnej výške za škodu vzniknutú neodbornou manipuláciou, stratou, poškodením alebo zničením zverených nástrojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu v plnej výške, v lehote do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody zhotoviteľovi. V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti je objednávateľ oprávnený výšku škody jednostranne započítať na cenu diela podľa uzatvorenej zmluvy. Toto ustanovenie sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na stratu kľúčov od priestorov prevádzky objednávateľa a s tým spojených škôd a nákladov vzniknutých objednávateľovi, ako aj na zhotoviteľovi odovzdaný služobný mobil, notebook alebo iné elektronické zariadenie, určené na plnenie úloh zhotoviteľa podľa uzatvorenej zmluvy.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sám alebo prostredníctvom ním poverených osôb zabezpečí kvalifikované a technicky spôsobilé prevedenie prác na diele, ako aj riadne a včasné plnenie diela podľa uzatvorenej zmluvy. Zhotoviteľ, resp. osoby ním poverené pri realizácii diela, musia byť vybavení vlastnými ochrannými pomôckami pri výkone prác na diele podľa platnej legislatívy na mieste vykonávania diela, t. j. najmä (nie však výlučne) prilbou, nehorľavým antistatickým oblekom, vysokými pracovnými topánkami s oceľovou špičkou (S3), ochrannými okuliarmi, rukavicami, reflexnou vestou, pracovným odevom, bezpečnostnými pracovnými popruhmi, ktoré sú povinní používať vždy pri pohybe vo výške, kde je predpísané ich použitie. Za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľa,
  6. Zhotoviteľ je povinný disponovať príslušnou kvalifikáciou a/alebo odbornými znalosťami potrebnými na realizáciu diela. V prípade, ak zhotoviteľ realizáciou diela poverí tretie osoby, táto povinnosť sa primerane vzťahuje aj na tieto poverené osoby. Ak sa preukáže, že zhotoviteľ alebo ním poverené osoby požadovanou kvalifikáciou a/alebo odbornými znalosťami nedisponujú až dodatočne, po uzatvorení zmluvy, objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu alebo inú majetkovú ujmu, ktorá objednávateľovi týmto porušením povinnosti zhotoviteľa vznikla.
  7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela riadiť pokynmi objednávateľa.
  8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby boli práce na diele vykonávané osobami, ktoré sú podľa príslušného lekárskeho potvrdenia spôsobilé na výkon takejto práce. Osoby vykonávajúce práce na diele z poverenia zhotoviteľa musia mať uzatvorené zdravotné poistenie, a hradené všetky povinné odvody na nemocenské a úrazové poistenie, ktorú skutočnosť je zhotoviteľ na vyzvanie objednávateľa povinný preukázať.
  9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bolo dielo vykonávané osobami, ktoré majú potrebnú odbornú spôsobilosť. Pred začatím prác a kedykoľvek na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný mu predložiť fotokópie oprávnení pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach (ďalej „VTZ“), prípadne iné oprávnenia potrebné na výkon činností pri realizácii diela. Ak objednávateľ zistí, že práce na VTZ zhotoviteľ alebo ním poverené osoby vykonávajú bez oprávnenia, objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Taktiež, ak objednávateľ zistí, že právny vzťah medzi zhotoviteľom a osobami, ktoré zhotoviteľ na vykonanie diela použil, odporuje platným predpisom v mieste vykonania diela (najmä, nie však výlučne, nelegálne zamestnávanie a i.), objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu alebo inú majetkovú ujmu, ktorá objednávateľovi týmto porušením povinností zhotoviteľa vznikla.
  10. Zhotoviteľ a osoby ním poverené na vykonávanie diela, sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, ako aj iného štátu, v ktorom sa dielo zhotovuje.
  11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do areálu pracoviska objednávateľa, resp. areálu, kde sa dielo zhotovuje, nebude vnášať alkoholické nápoje a iné omamné, psychotropné alebo návykové látky, ani prístroje na vyhotovovanie fotografií a výbušniny. V prípade vzniku pochybností o dodržiavaní tohto zákazu zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ a osoby ním poverené na vykonávanie diela môžu byť vyzvaní k podrobeniu sa dychovej skúške na alkohol, omamné, psychotropné a iné návykové látky a na týchto osobách tiež môže byť vykonaná kontrola dodržiavania zákazu vnášania zakázaných predmetov na pracovisko objednávateľa, a to prehliadkou vecí, ktoré majú tieto osoby pri sebe, ako aj vykonaním osobnej prehliadky ich tela.
  12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať a zabezpečí dodržiavanie smerníc a príkazov (zákazov) týkajúcich sa fajčenia v objektoch realizácie diela, okrem vyhradených priestorov.
  13. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi alebo ním poverenej osobe vydať akékoľvek preukazy, doklady, vstupné karty, kľúče a i., ktoré mu boli odovzdané za účelom zabezpečenia vstupu osôb, motorových vozidiel a mechanizmov do areálu staveniska alebo montážnej zóny, a to bezodkladne po skončení zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý bol založený na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy, zmluvy o dielo a/alebo objednávky.
  14. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na vyčlenenom pracovisku a v priľahlých priestoroch poriadok a čistotu a priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho činnosti na vlastné náklady.
  15. Zhotoviteľ je povinný prispôsobiť výkon svojej činnosti tak, aby zbytočne neobmedzoval postup iných zhotoviteľov na diele, za súčasného dodržania všetkých zmluvne dojednaných podmienok vykonania diela.
  16. Zhotoviteľ musí mať počas celej realizácie diela uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou, s limitom poistného plnenia zodpovedajúcim minimálne sume ceny diela, inak má objednávateľ právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, a to aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Zhotoviteľ je povinný udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom, o čom kedykoľvek na požiadanie objednávateľa predloží dôkaz, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, najmä ak zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej objednávateľom (táto lehota nesmie byť kratšia ako 2 (dva) pracovné dni).
  17. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom alebo obchodným partnerom objednávateľa nahlásené škody oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 5 (päť) pracovných dní svojej poisťovni a kópiu škodového hlásenia predložiť aj objednávateľovi. Ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť v stanovenej lehote nesplní, je oprávnený hlásenie učiniť aj samotný objednávateľ, pričom prípadné škody, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo neúplného škodového hlásenia zaťažujú v plnom rozsahu zhotoviteľa.
  18. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia uzatvorenej zmluvy a ako ich dôsledok.
  19. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri výkone svojej činnosti neumožňuje výkon nelegálnej práce a striktne dodržiava zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“). Začatie správneho konania voči zhotoviteľovi z dôvodu, že umožní výkon nelegálnej práce alebo poruší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona o nelegálnej práci, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a zároveň bez zbytočného odkladu predložiť objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa správneho konania, najmä dokumenty doručené zo strany orgánov verejnej moci vrátane protokolu o výsledku inšpekcie práce. V prípade, že bude začaté voči zhotoviteľovi správne konanie za umožnenie výkonu nelegálnej práce alebo za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup zhotoviteľovi na pracovisko a zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie termínu realizácie diela o čas, počas ktorého nemohol vstúpiť na pracovisko. Objednávateľ je zároveň oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť ako pri podstatnom porušení.
  20. Zhotoviteľ je povinný nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentami, ktoré obdrží v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy a realizáciou diela, ako s informáciami dôverného charakteru, tvoriacim predmet obchodného tajomstva, ktoré bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť sprístupnené tretím osobám. Za škodu, ktorú zhotoviteľ spôsobí objednávateľovi porušením tejto povinnosti, zodpovedá v plnom rozsahu. Porušenie tejto povinnosti je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 15 000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. Objednávateľ má taktiež právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy spôsobom, ako pri podstatnom porušení zmluvy.
  21. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený označovať objednávateľa za svojho obchodného partnera alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá alebo na internetových stránkach, a to v akejkoľvek forme.
  22. Vyhotovovať a uverejňovať obrazové, zvukové a iné záznamy zo zhotoveného diela, ktoré je predmetom uzatvorenej zmluvy, môže zhotoviteľ len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa; v prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. Objednávateľ má taktiež právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy spôsobom, ako pri podstatnom porušení zmluvy.
  23. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých skutočností týkajúcich sa jeho spolupráce s objednávateľom, a to vrátane otázok o výške plnenia, ktoré mu je objednávateľom poskytované na podklade uzatvorenej zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady, s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto uzatvorenej zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa; v prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy spôsobom, ako pri podstatnom porušení zmluvy. Porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany zhotoviteľa je rovnako sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 3000,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý následkov, ktoré môžu byť voči nemu vyvodené v prípade porušenia tohto záväzku. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
  24. Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia zmluvy, za ktorý sa na účely týchto VOP považuje aj deň akceptácie objednávky, vyhlasuje, že skutočnosti a vyhlásenia uvedené v týchto VOP, ako aj v uzatvorenej zmluve, sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa po celú dobu trvania právneho vzťahu medzi jeho účastníkmi zachovať ich pravdivosť a úplnosť. Pre prípad, že sa niektoré z týchto skutočností a/alebo vyhlásení poruší, resp. stane sa nepravdivým alebo neúplným, zaväzuje sa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu objednávateľa písomne informovať o tejto skutočnosti a zabezpečiť nápravu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie uzatvorenej zmluvy na strane zhotoviteľa.
 3. Práva a povinnosti objednávateľa
  1. Objednávateľ je oprávnený priebežne a kedykoľvek v priebehu realizácie diela kontrolovať jeho kvalitu a priebeh výkonu prác na diele.
  2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za dielo dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti.
  3. Objednávateľ je povinný sprostredkovať zhotoviteľovi ubytovanie v prípade, ak sa dielo na základe objednávky realizuje mimo sídla/miesta podnikania/bydliska zhotoviteľa a uhrádzať zhotoviteľovi náklady na takéto ubytovanie v maximálnej výške podľa objednávky; v prípade, ak má zhotoviteľ špeciálne požiadavky (napr. ubytovanie na jednoposteľových izbách a i.), rozdiel medzi maximálnou čiastkou, ktorú mu preplatí objednávateľ a čiastkou, ktorú je potrebné uhradiť za takéto ubytovanie, znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. V prípade, ak zhotoviteľ alebo osoby ním poverené na vykonávanie diela spôsobia škody na ubytovaní, znáša tieto škody v plnom rozsahu zhotoviteľ. Objednávateľ hradí zhotoviteľovi náklady na ubytovanie len počas tých dní, kedy zhotoviteľ alebo osoby ním poverené, vykonávajú práce na diele; náklady na ubytovanie nebudú zhotoviteľovi refundované za čas, kedy sa zhotoviteľ alebo osoby ním poverené nenachádzajú v mieste realizácie diela, pretože svojvoľne opustili miesto realizácie diela (napr. odcestujú na víkend do miesta bydliska alebo opustia miesto realizácie diela skôr, ako bolo medzi účastníkmi právneho vzťahu dojednané v uzatvorenej zmluve). Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy upravujúce podmienky ubytovania a v prípade ich nerešpektovania zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľovi za škodu, ktorá mu porušením tejto povinnosti vznikla; zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za dodržiavanie tejto povinnosti osobami, ktoré poveril vykonávaním diela. V prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi do ubytovacieho zariadenia, ktoré mu zabezpečil objednávateľ na základe uzatvorenej zmluvy, znáša náklady na ubytovanie v celom rozsahu zhotoviteľ, ktorý zároveň v plnom rozsahu zodpovedá za akéhokoľvek storno a iné poplatky, v súvislosti s nenastúpením do ubytovacieho zariadenia. Objednávateľ je oprávnený všetky náklady súvisiace s ubytovaním, ktoré v zmysle uzatvorenej zmluvy a/alebo týchto VOP znáša zhotoviteľ, zhotoviteľovi vyfakturovať; ustanovenie článku VII. bod 7.1. týchto VOP sa použije primerane.
  4. Objednávateľ je oprávnený zhotoviteľovi účtovať náklady za administratívne práce (najmä, nie však výlučne, komunikácia s úradmi, zabezpečenie dokladov a pod.) vykonané na požiadanie alebo v prospech zhotoviteľa, v cene 30,- EUR/hod. Tieto náklady je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať; ustanovenie článku VII. bod 7.1. týchto VOP sa použije primerane.
  5. Objednávateľ má právo na vykonanie diela v rozsahu, kvalite, termíne a mieste dohodnutom účastníkmi právneho vzťahu v uzatvorenej zmluve, v súlade s podmienkami takejto zmluvy a VOP.

IV. Uzatvorenie zmluvy o dielo/rámcovej zmluvy

 1. Pre účastníkov právneho vzťahu sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky zo strany zhotoviteľa, resp. v uzatvorenej zmluve; v prípade, ak objednávka v zmysle týchto VOP nebola zhotoviteľom potvrdená písomne, záväznými údajmi sú údaje uvedené v písomnej objednávke. V prípade, ak ani objednávka nebola v zmysle týchto VOP uzatvorená písomne, za záväzné sa považujú údaje odovzdané na účely realizácie diela jedným účastníkom účastníkovi druhému.
 2. Ak je medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená písomná zmluva o dielo, alebo rámcová zmluva, sú pre účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v objednávke a/alebo v písomnej akceptácii objednávky zhotoviteľom. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody k písomne uzavretej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

V. Odovzdanie a prevzatie diela 

 1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ak nie je dohodnuté inak, v mieste uvedenom objednávateľom v objednávke a/alebo v zmluve, za podmienok ustanovených v objednávke/zmluve a týchto VOP.
 2. Účastníci sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s odovzdaním a prevzatím diela.
 3. Zhotoviteľ dodá dielo v mieste a v čase určenom v objednávke/zmluve, pričom dielo odovzdá spolu s príslušnou dokumentáciou (ak sa vyžaduje). O dodaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“), podpísaný oboma účastníkmi právneho vzťahu. V prípade, že zhotoviteľ je povinný na základe uzatvorenej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu alebo časti diela, preberací protokol sa nespisuje.
 4. Čas odovzdania a prevzatia diela môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa akceptácie objednávky/uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je zhotoviteľ oprávnený dodať dielo počas celej tejto lehoty.
 5. Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v uzatvorenej zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, presúva sa lehota na splnenie povinnosti na najbližší predošlý pracovný deň.
 6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto vykonávania diela je vymedzené v uzatvorenej zmluve, a že toto miesto môže byť aj mimo územia Slovenskej republiky.
 7. Dielo sa považuje za riadne dokončené dňom ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo na základe preberacieho protokolu ako celok, ak nebude účastníkmi právneho vzťahu písomne dohodnuté inak.
 8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo riadne a včas bez vád a nedorobkov. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciu, uzatvorenou zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle noriem. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V prípade výskytu takýchto drobných vád sa dielo považuje za ukončené dňom ich riadneho odstránenia, pričom tento deň bude dňom skončenia preberacieho konania. Ak nebolo účastníkmi dohodnuté inak, lehota na zaplatenie ceny diela začína plynúť až dňom riadneho odstránenia všetkých vád diela.
 9. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými osobami. Každý účastník právneho vzťahu obdrží po 1 (jednom) jeho vyhotovení.
 10. Pred odovzdaním a prevzatím diela je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a uvoľniť pracovisko, pričom pod uvoľnením si účastníci právneho vzťahu dohodli jeho upratanie a zanechanie čisté a bez odpadu, náradia a pod. Pokiaľ tak zhotoviteľ neurobí, zabezpečí vypratanie pracoviska objednávateľ na náklady zhotoviteľa alebo je objednávateľ oprávnený neprevziať dielo. Nesplnenie tejto povinnosti zhotoviteľom je zároveň sankcionované jednorazovou zmluvnou pokutou vo výške 150,- EUR a zmluvnou pokutou vo výške 15,- EUR za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa tohto bodu VOP, a to až do vypratania pracoviska a jeho odovzdania objednávateľovi.

VI. Cena a platobné podmienky 

 1. Cena za dielo je stanovená individuálne, dohodou účastníkov právneho vzťahu. K cene diela je zhotoviteľ oprávnený pripočítať daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR, ak je jej platcom. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo je faktúra vystavená zhotoviteľom, ako riadny daňový doklad.
 2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t. j. najmä všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu diela a odstráneniu prípadných vád, ako aj primeraný zisk, dopravné náklady, skladné, dokumentácia skutočného vyhotovenia v počte rovnopisov určenom objednávateľom, atesty, revízne správy, prehlásenia o zhode, záručné listy, nakladanie s odpadmi a príslušné doklady, digitálna mapa, merania hluku a svetla, rozbory vody, ovzdušia, vytýčenie, zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, náklady vyhotovenie alebo zabezpečenie podkladov na účely preberacieho konania, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu diela tak, aby mohlo byť na dielo vydané kolaudačné rozhodnutie a aby bolo dielo užívateľné bez potreby akýchkoľvek zmien.
 3. Cena za dielo dohodnutá účastníkmi právneho vzťahu v uzatvorenej zmluve je konečná, úplná a nemenná, s výnimkou zmien, ktoré budú premietnuté v písomnom dodatku k uzatvorenej zmluve.
 4. Ak bude cena diela podľa objednávky dohodnutá ako hodinová sadzba, zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať len skutočne odpracovaný čas pri výkone prác na diele, a to na podklade detailného písomného prehľadu o jednotlivých odpracovaných hodinách s popisom vykonaných činností zhotoviteľa (ďalej len „evidencia dochádzky“). Zhotoviteľ nie je objednávateľovi oprávnený fakturovať najmä čas potrebný na prestávky v práci, presuny zamestnancov a i. Ak bude cena diela dohodnutá medzi účastníkmi právneho vzťahu ako hodinová sadzba, v prípadoch, kedy sa v uzatvorenej zmluve alebo týchto VOP hovorí o celkovej cene diela, považuje sa za takúto cenu celková cena (hodnota) zhotovovaného diela a nie len odmena vyplácaná zhotoviteľovi za realizáciu diela.
 5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na realizáciu diela nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.
 6. Fakturácia
  1. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať jeden krát za dva týždne (jeden krát za 14 kalendárnych dní).
  2. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená najneskôr do 3 kalendárnych dní od skončenia príslušného fakturačného obdobia. Zmluvné strany sa dohodli, že je medzi nimi akceptovaná aj elektronická forma doručenia faktúry na e-mail objednávateľa: info@goltech.sk.
  3. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ako „zákon o DPH“) najmä tieto údaje: číslo faktúry, označenie objednávateľa, označenie zhotoviteľa, označenie banky a čísla účtu (IBAN) zhotoviteľa, variabilný príp. konštantný symbol pre úhradu, dátum vystavenia faktúry, dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum splatnosti, názov objektu (stavby) / predmet úhrady, číslo objednávky, označenie kalendárneho týždňa alebo obdobia, za ktoré je faktúra vystavená, výška sumy bez DPH a základ dane podľa sadzieb DPH, zákonná sadzba DPH, výška DPH spolu (neplatí v prípade režimu prenesenia daňovej povinnosti), v prípade uplatnenia režimu prenesenia daňovej povinnosti informáciu: „prenesenie daňovej povinnosti“ a kód štatistickej klasifikácie CPA, celková cena vrátane DPH, odpočet zľavy z ceny, na ktorú vznikol objednávateľovi nárok, pečiatka a podpis osoby oprávnenej na vystavenie faktúry.
  4. Súčasťou každej faktúry musí byť tiež podpísaná evidencia dochádzky potvrdená ustanoveným zástupcom objednávateľa, so súpisom vykonaných prác na týždennej báze (ak to je potrebné a objednávateľ to vyžaduje, prílohou faktúry musí byť aj výkaz mesačnej dochádzky podľa systému).
  5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju zhotoviteľovi vrátiť spolu so žiadosťou o jej opravu; splatnosť faktúry v takomto prípade opätovne začína plynúť až doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
  6. Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní od doručenia úplnej faktúry, obsahujúcej všetky náležitosti vyžadované zákonom a týmito VOP, objednávateľovi.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je so súhlasom objednávateľa oprávnený požadovať aj kratšiu splatnosť faktúry, nasledovne: pričom v takých prípadoch zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi skonto vo výške: 3 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH v prípade skrátenie splatnosti o 1 týždeň alebo 6 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH v prípade skrátenie splatnosti o 2 týždne a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť príslušnú faktúru zníženú o zodpovedajúce skonto.
  8. Zhotoviteľ sa môže s objednávateľom dohodnúť aj na splatnosti faktúry v lehote do 2 pracovných dní od jej doručenia objednávateľovi, pričom v takých prípadoch zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi skonto vo výške 10 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH.
  9. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením zmluvných povinností, objednávateľ má právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania, t. j. doba splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady faktúr sa objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou dotknutej časti ceny diela a zhotoviteľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne nároky, ktoré by mu vznikli pri omeškaní objednávateľa so splnením záväzku zaplatiť cenu diela.
  10. Platba sa považuje za uhradenú momentom odpísania z bankového účtu objednávateľa preukázateľne v prospech bankového účtu zhotoviteľa.
 7. Účastníci sa zaväzujú vzájomne bezodkladne informovať, ak sa počas trvania právneho vzťahu medzi nimi dostanú do druhotnej platobnej neschopnosti alebo úpadku, resp. ak im táto bezprostredne hrozí, ako aj o tom, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka právneho vzťahu, začalo sa voči nemu exekučné konanie, alebo spoločnosť účastníka právneho vzťahu rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.

VII. Započítanie, postúpenie, záložné právo a premlčanie

 1. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa, a to aj v prípade, že táto pohľadávka zhotoviteľa ešte nie je splatná, so svojimi splatnými aj nesplatnými pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas. V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky zaniknú započítavané pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený zhotoviteľovi. V prípade jednostranného započítania splatných pohľadávok zanikajú započítavané pohľadávky dňom, kedy sa v splatnosti stretli.
 2. Na účely § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa účastníci právneho vzťahu dohodli, že zhotoviteľ nesmie postúpiť akékoľvek práva vzniknuté z uzatvorenej zmluvy alebo s ňou súvisiace na tretie osoby okrem prípadu, ak na to objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas.
 3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z uzatvorenej zmluvy voči objednávateľovi.
 4. Zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že premlčacia doba na uplatnenie akýchkoľvek práv objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa uzatvorenej zmluvy je desať rokov.

VIII. Zodpovednosť za škodu, za vady, záručná doba, reklamácie

 1. Objednávateľ a zhotoviteľ sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s týmto plnením. Zhotoviteľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu v plnej výške, v lehote do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody zhotoviteľovi.
 2. Objednávateľ je povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za dielo. Pokiaľ objednávateľ takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný objednávateľ nahradiť zhotoviteľovi škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného diela alebo jeho časti alebo uvedenie poškodeného diela alebo jeho časti do pôvodného stavu. Toto ustanovenie sa vzťahuje nie len na škody spôsobené objednávateľom na diele, ale aj na akékoľvek iné škody spôsobené zhotoviteľovi zo strany objednávateľa alebo ním poverených osôb pri realizácii diela na podklade uzatvorenej zmluvy.
 3. Nebezpečenstvo škody na diele znáša od odovzdania pracoviska zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v súlade s uzatvorenou zmluvou a aby nevykazovali žiadne vady ani poškodenia.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, pracovisku, zariadeniach a pozemkoch (aj mimo územia staveniska), ktoré vzniknú obchodnému partnerovi objednávateľa, objednávateľovi alebo tretím osobám a na veciach použitých pri realizácii prác, bez ohľadu na to, či tieto boli spôsobené zhotoviteľom alebo osobami, ktoré poveril realizáciou diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek škodu spôsobenú pri vykonávaní diela odstráni uvedením do pôvodného stavu, alebo úhradou vzniknutej sumy náhrady škody v celej výške.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené obchodnému partnerovi objednávateľa, objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku jeho nezodpovedného konania pri realizácii diela, vyhotovenia nepodarku, v dôsledku vykonania prác, ktoré kvalitatívne alebo kvantitatívne nezodpovedajú požiadavkám pre riadne vykonanie diela, ako aj v dôsledku zlého postupu pri prácach na realizácii diela, a to bez ohľadu na to, či tieto škody boli spôsobené zhotoviteľom alebo osobami, ktoré poveril realizáciou diela. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na prípady, kedy bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, či bez zavinenia.
 6. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela, v zmysle ktorej na seba preberá záväzok, že dielo bude mať počas trvania záručnej doby dohodnuté vlastnosti, a že bude riadne spôsobilé na použitie na účel, ktorému má slúžiť. Záručná doba diela je vo všeobecnosti 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom ukončenia preberacieho konania uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí celého diela.
 7. V prípade, ak v záručnom liste vydanom objednávateľovi, je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah záruky podľa bodu 8.6. tohto článku VOP, môže si objednávateľ uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.
 8. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, počas ktorej nemožno používať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Doba od uplatnenia práva až do úplného a riadneho vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
 9. V prípade prerušenia plynutia záručnej doby začína dňom odstránenia vady plynúť nová záručná doba pre tie časti diela, kde bola vada odstránená, alebo ktoré s vadným plnením súvisia. Ak však taká vada znemožnila užívanie aj iných častí diela alebo znemožnila riadne používanie diela na bežný, určený účel, začína záručná doba opäť plynúť aj pre tieto časti diela alebo pre celé dielo; posúdenie vykoná jednostranne objednávateľ.
 10. Reklamáciu je objednávateľ oprávnený uplatniť písomne, e-mailom, alebo telefonicky, s následným písomným potvrdením prijatia reklamácie zo strany zhotoviteľa vykonaným bez zbytočného odkladu; účinky uplatnenia reklamácie nastanú momentom ich doručenia zhotoviteľovi, t. j. bez ohľadu na okamih potvrdenia reklamácie zhotoviteľom, resp. aj za absencie potvrdenia prijatia reklamácie zo strany zhotoviteľa.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela bezplatne, na svoje náklady, do 3 dní od jej oznámenia, ak sa účastníci právneho vzťahu písomne nedohodnú na inom termíne (na objednávateľa sa nevzťahuje povinnosť oznámiť vady diela v lehotách podľa § 428 ods. 1 písm. a/ až c/ alebo § 562 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka).
 12. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením oznámenej vady, môže objednávateľ takúto vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Náklady vzniknuté podľa tohto bodu VOP budú refakturované zo strany objednávateľa zhotoviteľovi, a budú splatné v lehote 7 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v dohodnutom termíne, dojednáva sa tiež zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR v prospech objednávateľa, za každú reklamovanú vadu.
 13. Odstránením vád na náklady zhotoviteľa nezaniká zodpovednosť za vady, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád.
 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť aj takú vadu, o ktorej tvrdí, že sa na ňu záruka za akosť nevzťahuje.

IX. Zánik záväzkovo-právneho vzťahu

 1. Uzatvorená zmluva zaniká:
  1. uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená (ak sa jedná o zmluvu uzatvorenú na určitý čas),
  2. písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
  3. písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi.
 1. Ak niektorý z účastníkov podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti podľa uzatvorenej zmluvy alebo týchto VOP, je druhý účastník oprávnený vyvolať zánik záväzkovo-právneho vzťahu odstúpením od zmluvy o dielo, rámcovej zmluvy alebo objednávky.
 2. Podstatným porušením povinností na strane zhotoviteľa sa rozumie najmä, nie však výlučne: 
  • zhotoviteľ nezačne realizovať dielo do 14 kalendárnych dní od termínu začatia diela alebo termínu dohodnutého v uzatvorenej zmluve, podľa toho, ktorý termín nastane neskôr,
  • ak zhotoviteľ prestane realizovať práce podľa uzatvorenej zmluvy alebo svojvoľne opustí miesto realizácie diela,
  • zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne a včas,
  • zhotoviteľ riadne a včas neodstraňuje objednávateľom oznámené vady diela, ktoré sa objavili počas vykonávania diela, pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby,
  • ak v priebehu vykonávania diela vyjde najavo nepravdivosť, nesprávnosť alebo neúplnosť vyhlásení zhotoviteľa,
  • zhotoviteľ poruší povinnosti na úseku BOZP podľa uzatvorenej zmluvy, VOP objednávateľa, alebo všeobecne záväzného právneho predpisu,
  • zhotoviteľ poruší zmluvne dohodnuté pravidlá pre započítanie, postúpenie pohľadávok alebo zriadenie záložného práva, vrátane pravidiel podľa článku VII. VOP,
  • zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov,
  • zhotoviteľ neplní pokyny a príkazy povereného zástupcu objednávateľa,
  • zhotoviteľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy,
  • iné prípady výslovne uvedené v uzatvorenej zmluve, týchto VOP a zákone.
 1. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v iných prípadoch, ktoré výslovne ustanovuje uzatvorená zmluva, zákon alebo tieto VOP.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy ak dôjde k predčasnému ukončeniu stavby z akéhokoľvek dôvodu, najmä, nie však výlučne, z dôvodu na strane obchodného partnera objednávateľa.
 3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od jednotlivej objednávky aj na základe vlastného uváženia a bez udania dôvodu; v takomto prípade zaplatí zhotoviteľovi sumu za práce vykonané pred dátumom účinnosti takéhoto odstúpenia.
 4. Odstúpením od uzatvorenej zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku (ex tunc); odstúpenie je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného odstúpenia druhému účastníkovi právneho vzťahu; za doručené písomné odstúpenie sa považuje aj jeho doručenie prostriedkami elektronickej komunikácie (e-mailom) na zaužívanú elektronickú adresu účastníka právneho vzťahu; v takomto prípade sa považuje odstúpenie za doručené na druhý deň po odoslaní e-mailu príslušným účastníkom právneho vzťahu.
 5. Zásahom objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu objednávateľa podľa týchto VOP, nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami, a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade s uzatvorenou zmluvou a týmito VOP sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka zhotoviteľa za dielo, alebo jeho doposiaľ vykonanej časti, ako ani zodpovednosť zhotoviteľa za vady vykonaného diela, resp. jeho časti, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek záväzky a povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy, ani sa ich zhotoviteľ nemôže zbaviť alebo sa inak spod nich oslobodiť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach zhotoviteľa.
 6. Účastníci právneho vzťahu sa dohodli, že ustanovenia týchto VOP týkajúce sa vád diela, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavy z ceny diela, nárokov objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených zhotoviteľovi, ako i ustanovenia o započítaní a zákaze postúpenia pohľadávky zhotoviteľa na tretiu osobu a zákazu zriadenia záložného práva na pohľadávky zhotoviteľa, zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom právneho vzťahu, alebo v prípade skončenia záväzkového vzťahu založeného uzatvorenou zmluvou iným spôsobom.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby platnosti uzatvorenej zmluvy a dva roky po zániku záväzkovo-právneho vzťahu medzi jeho účastníkmi, ktorými sú objednávateľ a zhotoviteľ, nebude uzatvárať zmluvy o dielo, objednávky alebo iné dohody, ani žiadnym iným spôsobom a na základe akéhokoľvek iného právneho titulu zhotovovať dielo pre zmluvného partnera objednávateľa a jeho zmluvných partnerov alebo iné prepojené spoločnosti.
 8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy len z dôvodov výslovne uvedených v uzatvorenej zmluve a týchto VOP. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení akýchkoľvek a všetkých dispozitívnych ustanovení právnych predpisov (najmä Obchodného zákonníka), ktoré by umožňovali zhotoviteľovi odstúpenie od uzatvorenej zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy najmä v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou svojich finančných záväzkov voči zhotoviteľovi o viac ako 90 dní.

X. Sankcie 

 1. Pri vadnom plnení diela môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny diela.
 2. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží čas plnenia podľa uzatvorenej zmluvy, objednávateľ má právo vyúčtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.
 3. Pri nedodržaní pravidiel o BOZP na mieste stavby alebo na pracovisku, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane; to isté platí aj v prípade, kedy zhotoviteľ alebo osoby ním poverené pri realizácii diela nepoužívajú ochranné pomôcky, ktorých použitie je vzhľadom k okolnostiam povinné.
 4. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za nenastúpenie na realizáciu diela podľa uzatvorenej zmluvy.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR v prípade, ak svojvoľne opustí miesto realizácie diela, ktoré vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý neospravedlnený deň absencie pri realizácii diela podľa uzatvorenej zmluvy.
 7. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR v prípade, ak on alebo osoby ním poverené na vykonávanie diela poškodia dobré meno objednávateľa, alebo ak zo strany zhotoviteľa dôjde k vykonávaniu nekalosúťažných praktík alebo k obchádzaniu objednávateľa (najmä, nie však výlučne, uzatváraním zmlúv o dielo, objednávok alebo iných dohôd so zmluvnými partnermi objednávateľa a jeho zmluvnými partnermi, alebo s inými prepojenými spoločnosťami, resp. s inými osobami spolupracujúcimi s objednávateľom, alebo vykonávanie diela zhotoviteľom v prospech týchto osôb na základe akéhokoľvek iného právneho titulu), vrátane porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.10. VOP.
 8. V prípade, ak zhotoviteľ zruší záväznú objednávku, objednávateľ môže účtovať storno poplatok až do výšky 30 % z celkovej ceny diela.
 9. Všetky sankcie, náhrada škody, ako aj iné plnenia, na ktoré je zhotoviteľ povinný z uzatvorenej zmluvy, zákona a VOP objednávateľa, budú zo strany objednávateľa zhotoviteľovi fakturované, pokiaľ nedôjde k ich jednostrannému zápočtu v zmysle čl. VII. bod 7.1. týchto VOP; faktúra musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti.
 10. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu – tieto nároky môžu byť uplatňované popri sebe a vzájomne sa nekonzumujú. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá objednávateľovi vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
 11. Zhotoviteľ je zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo náhrady škody nie je dotknuté právo objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi akékoľvek ďalšie právne prostriedky ochrany svojich práv.
 12. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 8 % ročne z celkovej dlžnej sumy.
 13. Štatutár zhotoviteľa týmto v zmysle ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení objednávateľovi, ako ručiteľ, vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok za úhradu zmluvnej pokuty, prípadnej náhrady škody, alebo iného plnenia podľa uzatvorenej zmluvy a VOP objednávateľa, ktoré zhotoviteľ bude povinný uhradiť a uspokojí objednávateľa (ako veriteľa) v prípade, ak si zhotoviteľ (ako dlžník) nesplní svoje záväzky z objednávky a/alebo zmluvy, príp. iného právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi účastníkmi vo vzťahu k objednávke/realizácii diela, v lehote splatnosti týchto záväzkov.

XI. Riešenie sporov

Účastníci právneho vzťahu a sa dohodli, že všetky spory z uzatvorenej zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe objednávky, VOP alebo iného dojednania medzi účastníkmi, alebo s nimi súvisiace, vrátane sporov o platnosť týchto právnych aktov, ich výklad a zánik, ako aj z dlhov vzniknutých z už zrealizovaných diel medzi účastníkmi, sa budú riešiť v prvom rade dohodou účastníkov právneho vzťahu. V prípade, ak dosiahnutie dohody medzi účastníkmi právneho vzťahu nebude možné, predložia svoj spor na rozhodnutie všeobecnému súdu Slovenskej republiky v mieste sídla objednávateľa – účastníci právneho vzťahu sa dohodli na takto zvolenej miestnej príslušnosti súdu, pričom ustanovenie § 13 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa neuplatní. Účastníci právneho vzťahu prehlasujú, že rozhodnutiu vydanému v súdnom konaní sa podriadia a takéto rozhodnutie bude pre nich, záväzné a vykonateľné.

II. ČASŤ

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Tieto VOP sú záväzné od roku 2021. Spoločnosť Goltech je oprávnená jednostranne meniť obsah VOP, pre druhého účastníka právneho vzťahu sú však záväzné až ich zverejnením na webovej stránke spoločnosti Goltech (www.goltech.sk). Druhý účastník právneho vzťahu sa zaväzuje jednostranne zmenenými VOP riadiť momentom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti.
 2. Tieto VOP sa uplatňujú na úpravu právnych vzťahov medzi objednávateľom, zhotoviteľom a ručiteľom v zmysle čl. X., bod 10.13. týchto VOP.
 3. Účastníci sú si navzájom povinní, počas trvania právneho vzťahu medzi nimi, oznámiť bezodkladne zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v uzatvorenej zmluve. 
 4. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo nevymáhateľným, platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je žiadnym spôsobom dotknutá.
 5. Pokiaľ tieto VOP alebo uzatvorená zmluva neustanovujú inak, spravujú sa vzťahy medzi účastníkmi právneho vzťahu právnym poriadkom Slovenskej republiky, osobitne ustanoveniami Obchodného zákonníka a to aj vtedy, ak by sa mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 6. Ak objednávateľ prehliadne alebo odpustí akékoľvek neplnenie, porušenie, omeškanie alebo nedodržanie povinnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy alebo VOP, potom také konanie nezakladá vzdanie sa oprávnenia na plnenie takej povinnosti, s ohľadom na jej trvajúce alebo následné neplnenie, porušenie alebo nedodržanie a žiadne také vzdanie sa práva nebude považované za účinné, pokiaľ nebude pre každý jednotlivý prípad vyjadrené objednávateľom písomne.
 7. Ukončenie uzatvorenej zmluvy v zmysle čl. IX. týchto VOP nemá vplyv na tie ustanovenia uzatvorenej zmluvy a týchto VOP, z ktorých povahy a/alebo účelu vyplýva, že majú zostať zachované ako platné aj po ukončení právneho vzťahu medzi jeho účastníkmi.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so smernicou ohľadne spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zverejnenou na webovej stránke spoločnosti Goltech (https://www.goltech.sk/ochrana-sukromia/) a udeľuje objednávateľovi, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za podmienok podľa smernice spoločnosti Goltech.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.3.2024
Späť hore